امیسا (امین سیستم آرمان)

امیسا (Amisa) یک نرم افزار حسابداری آنلاین است که ارائه دهنده آن شرکت Amisa.co است. این نرم افزار حسابداری بر پایه ابری است و به کاربران این امکان را می دهد که عملیات مالی و حسابداری خود را به صورت آنلاین مدیریت کنند.

کاربران با استفاده از این نرم افزار قادر هستند که وظایفی مانند بررسی موجودی، ارسال فاکتور، صدور پیش فاکتور، تولید گزارشات مالی و موجودی و دیگر وظایف را انجام دهند.

برای شرکت آمیسا طراحی سایت و پلن و برنامه ریزی برای انجام پروژه مارکتینگ انجام شد

HTML/CSS Web Design
DMA
Seo
Email & Sms Marketing
Google Ads
Retargeting
PPC & CPC
Branding
Bilboard

SKILLS NEEDED

Graphic Design

CATEGORIES

Hossein Naghpour

COPYRIGHT

More Projects

WEB • BRANDING • UX/UI