گزارش کمپین های یکتانت

این یک گزارش در مورد تبلیغاتی است که با استفاده از نت پنل منحصر به فرد با استفاده از روش های PPC و PCP انجام شده است. در این کمپین، تکنیک هایی مانند بنر نیتیو، ریتارگتینگ، پوش نوتیف، بنر استاتیک و غیره مورد استفاده قرار گرفته است.

Campaign Reports (Native-push notification-retargeting-generation lead)

REQUIREMENTS

Digital marketing
ROI
PPC
CPC

CATEGORIES

Hossein Naghipour

COPYRIGHT

پروژه های بیشتر

WEB • BRANDING • UX/UI